मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना !