FAQs Complain Problems

News

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण-आ.व.२०७२

यस नगरपालिकाको आ.व.२०७२ साल वैशाख १ गते देखि २०७२ साल चैत्र ३० गते सम्ममा दर्ता हुन आएका व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण।